Frågor och svar om revision

Vad är en revisor?

Det är revisorn som utför revisionen. Ordet revisor kan alla personer som sysslar med redovisning och granskning av ekonomisk redovisning kalla sig. Auktoriserad- eller Godkänd revisor är skyddade benämningar på kvalificerade revisorer. Det är den statliga myndigheten Revisorsnämnden som tilldelar personer med de rätta kvalifikationerna dessa titlar. Det är straffbar att använda dessa titlar om man inte är behörig.

Vad är revision?

Med revision menas en kontroll av att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verkligheten samt att styrelsen har skött sitt arbete och inte skadat företaget. I granskningen ingår även att kontrollera att skatter betalas på ett korrekt sätt.

Vad är en revisionsberättelse?

Revisionsberättelsen är själva kvittot på resultatet av revisionen. Revisionsberättelsen är i första hand till för tredje man.

Vad har man för nytta av revision?

Tanken med revision är att en oberoende person granskar företaget. Resultatet redovisas i revisionsberättelsen. Fördelen är att företagets olika intressenter inte själva ska behöva kontrollera statusen på företagets ekonomi. Det skulle bli ineffektivt om de enskilda intressenterna t.ex. aktieägare/medlemmar, skatteverket, banken eller leverantörerna själva är tvungna att gå igenom företagets ekonomi.

Att tänka på vid valet av revisor

Vi uppfattar situationen så här. Som kund vill man att den ansvarige revisorn personligen engagerar sig i uppdraget. Man vill även på ett enkelt och snabbt sätt få kontakt med revisorn när behov uppkommer. En fördel är även att man träffar samma assistenter under flera år.
Som en liten eller medelstor kund kan det vara svårt att få alla dessa önskningar uppfyllda om man är kund hos en större revisionsbyrå. Skälet till detta är att revisionsbyråns största kunder prioriteras. Är du kund hos en mindre revisionsbyrå blir du en vip- kund och får därmed den uppmärksamhet du önskar.

Förenklar man för företagen när skyldigheten att ha en revisor slopas?

Nej det gör man inte. De krångliga regler som politikerna beslutat ska gälla är kvar. Beskriva situationen gör man enklast genom en liknelse. Att ta bort trafikpolisen förenklar inte för den ansvarstagande bilisten. Trafikreglerna finns kvar (man får inte köra mot rött ljus, inte heller köra över heldragen linje). Den som gynnas är den oansvarige bilisten som får det enklare när reglerna inte följs.

Vad är det för skillnad på en auktoriserad redovisningskonsult och en auktoriserad revisor?

Det är en stor skillnad. Redovisningskonsulten sköter företagets löpande redovisning och bokslut. Revisorn granskar det arbete som Redovisningskonsulten gjort.Revisorn får inte sköta löpande redovisning och göra bokslut. Skälet till detta är att revisorn skulle bli jävig då. Revisorns trovärdighet skulle minska om revisorn uttalar sig om något som han själv gjort.